top of page

Meilė sau.


Pamilti save tai reiškia pamilti savo jusles, save per jusles. Ty per jutiminius kanalus, per kuriuos žmogus identifikuoja save ir suvokia ryšį su aplinka. Pagrindiniai jutiminiai kanalai, ką toliau vadinsime juslėmis yra rega, klausa, uoslė, skonis ir jutimas per lytėjimą.

Tai reiškia, kad saviraiškoje turite būti įsimylėję save ir savo tapatybės atspindžius visame kame išorės veikime. Tai ne kas kita, kaip visa ko priėmimas.

Ką išaugina meilė sau ir ką išaugina nemeilė?

Meilė sau , tai dėmesio atkreipimas, susikoncentravimas į save ir dėmesio visą laiką išlaikymas savyje. Tai aiškus, pirminis ir galutinis suvokimas, kad visa tai ką matote aplink, kaip tai vertinate - prasideda ir užsitvirtina arba pasibaigia irgi jumyse. Jūsų vertinimas yra tiesiogiai proporcingas jūsų meilei sau. Kaip vertinate aplinką ir aplinkinius - su tokia pačia meile esate nusiteikęs į save arba prieš save.

O štai čia tema ir žinoma vieta savianalizei, susipažinti su savimi, kaip šaltiniu, kuris nutekina energiją ir gauną jos grįžtamąjį atsaką.

Nemeilė sau, tai dėmesio sukocentravimas į išorę. Tai reiškia, kad visa kas yra aplink ir priešais jus, jums yra įdomesni, svarbesni, ryškesni, stipriai patraukiantys jūsų dėmesį.

Abiem atvejais, ar jūs dėmesyje sau ar išorei, iškeliamas reaktyvus konkurencinis veikimo impulsas. Tik pirmu atveju, kuomet jūs dėmesyje į save, jūs tobuliname save per atradimus, sąmoningumą, plėtimąsi, tobulėjimą.. augimą! Antru atveju, jūs naikinate save per nepilnavertiškumą, nepakankamumą, konkurenciją per palyginimus santykyje su aplinkiniais ir iliuziškai matote savęs tobulėjimą. Įtempiate sistemas ir išauginate konkurenciją per kančią, nevisavertiškumą ir kompleksus. Sudievindami išorinę tobulybę ir manydami, kad esate nepakankamai tobuli, išsižadate savęs ir siekiate tapti kitais - tais, kuriuos sudievinate.

Ar įsivaizduojate kiek rimta yra savęs išsižadėjimas?

Taip, kaip jūs aukščiausia dvasine verte esate atsakingas už savo realybės kūrimą, taip savęs išsižadėjimas, kas ir yra tikroji nemeilė sau, jus identifikuoja, kaip įrankį visoms suicidinėms mintims materializuotis į veiksmą save sunaikinti.

Kaip meilė ir nemeilė sau atrodo kiekvieno realybėje:

Leiskite jūsų paklausti keliato klausimų:

Ar turite autoritetų? - jei taip, ar jie yra jūsų įkvėpėjai ir motyvatoriai, kuriuos stebint, klausant jūsų viduje ima rezonuoti energija save išreikšti sau asmeniškai ir visuomeniškai pasitarnaujančiais veiksniais? O gal Jie jums piešia geresnio, gražesnio gyvenimo vaizdus ir lengvai įtikina, kad jums irgi viso to reikia idant taptumėte dievaičių kopijomis ar fantomais? Atminkite, jei jūsų tikslai formuojasi svetimų gyvenimų sėkmingais paveikslais, svetimais troškimais, tai jūs tapsite ne savęs kūrėjais, o kopijomis originalų. Dievaičiai nepamainomai liks originalesniais, o jūs ko gero nelaimingesniais. Taip pat priešingame poliškume, ty negatyviam rezonanse veikiantis ir stiprų prieštaraujantį vertinimą turintis santykis, dėja, tačiau kurs tokią pačią stiprią manifestuojančią jėgą to, ko jūs nepageidaujate ir išsižadate, tai gausite kaip nuopelną įsisamoninti pamokai, jog bjaurėjimasis ir išsižadėjimas, kaip nemeilės sau ir aplinkai bei aplinkiniams per atspindį veikianti galia būtų apčiuopta ir transformuota į meilę ir priėmimą.

Troškimas tapti išoriniuose pavyzdžiuose susižavetais fantomais yra ne kas kito, kaip geisti svetimo. Ir tai yra prieštaraujanti Visatos dėsniui tiesa. Tapti svetimu yra mirčiai pasmerkti save kaip autentišką sielos įsikūnijimą ir sėti neišmanymą bei klaidatikystę, o ne atskleisti save per Dievišką jūsų esaties užmanymą.

Taigi vienintelis būdas šią tiesą išgryninti dar iki jai tampant karmine yra pažinti save, pamilti save, geisti tik savęs. Ir tai nėra etapai meilės sau link, tai ir yra nuolatinė meilė sau ir viskas viena, vienu tikslu.

Sugrįžkime prie meilės sau apčiuopimo. Kaip jau minėjau, čia ir dabar identifikuoti meilę sau, vertėtų paanalizuoti savo juslių charakteristikas ir joms būdingus atspindžius, atliepimus išorei.

Panagrinėjime vieną juslių - regą, išorinės informacijos priėmimą, jos vertinimą ir atliepimą, kaip atsaką.

Koks yra jūsų asmeninis paveikslas, tipažas? Aš kaip veidoskaitos arba asmens tapatybės diagnostikos specialistė, vertingais ir tikslingais klausimais laikau esančiais tokiais:

Esate intravertas ar ekstravertas?

Realistas, pesimistas ar optimistas?

Pagrindiniai šie klausimai ir atsakymai piešią aiškų jūsų vertinimą aplinkos ir pagal tai projekciškai pasirodo aiškesnis meilės arba nemeilės sau braižas per regos jutiminį kanalą.


Klausos juslės charakteristikoms nustatyti, būtų pravartu sau išsikelti klausimus susijusius su garso, tono vibracijų jautrumui nustatyti:

Kaip vertinate tylą? Kaip aktyviai ir gausiai garsus yra jūsų laisvalaikis? Kaip priimate žemo dažnio garso vibracijas, kaip aukšto dažnio? Kuo išskirtumėte savo klausos gebą? Į ką atsišaukiate susierzinančiai? Į ką susidomėjusiai? Į ką maloniai nusiteikiate?


Uoslė, tai labai subtiliai apie jus kalbanti juslė. Paklauskite savęs ar esate jautrus kvapams? Padidintas jautrumas kalba apie jautresnią psichiką.Taip pat uodimas skirtingo tipažo žmonėms yra skirtingai jautriai gvildenamas. Pasaulio pažinimas per nosį rodo smalsumą, detalumą, dėmesingumą, net reikšmingumą.


Skonis… O su juo atpažįstamas gurmano, išrankumo, meilės sau per eksperimentinius ir skonių patyrimus, iš dalies esteto tipažas, o gal priešingai - praktiška, daug dėmesio ir laiko skonių potyriams neskirianti asmenybė.


Tai tik dalinis ir gana stambus filtras, per kurį gebėsite atpažinti savęs ir santykio su aplinka atspindžius, kurie kalba apie meilę sau ir visaesančiam.
Besąlyginė meilė.

Šiuose dviejuose žodžiuose bemaž yra visa prasmė. Paviršutiniškai žvelgiant atrodytų skambi frazė, kurią žino kiekvienas, noriai prašosi kiekvienas tokios meilės siekyje, apeliuoja pilnateisiškai kiekvienas, kuris susiduria su sąlygiškumais ją patiriant…

Tačiau ar kažkas išmano ką nors apie tai, kokia ši Meilė iš tiesų esanti? Kuomet ją apskritai aptikti įmanoma?

Besąlyginė meilė neegzistuoja jokioje materialioje formoje.

Jos patyrimas yra susijęs labiau su nebūtimi, nei konkrečiu būviu. Ji nėra užčiuopiama, o išvokiama tik neturinti jokio priežąstingumo būti, tuomet ji tampa egzistuojanti.

Besąlyginė meilė, esti kuomet neegzistuoja būtinybė būti kartu su meilės objektu, nes ir be šios priežasties mylėti išties valia…

Besąlyginė meilė, esti kuomet neegzistuoja ribos, kurios apeliuoja į jos tikrumą, garantą arba jos praradimą. Jokie atstumai netarnauja ir nesilpnina besąlyginės meilės egzistencijos. Ji neturi cenzo: amžiaus, socialinio statuso, religinio, rasių skirtingumo aspektų, net lyties (ypač pabrėžiamų jos skirtumų)!

Klausiu: - Ar tikrai norite išmokti mylėti? Besąlygiškai? Dar nepavyks…

Nebėda!

Pirmiausiai atsakykite sau į esminius klausimus: - ar esate pasiruošęs gyventi atsiskyrime ar net atsižadėjime? Juk besąlyginė meilė apeliuoja į visaapimančią meilę, o ne konkretų meilės objektą. Išsirinkti mylimąji, tai konstatuoti, jog tam tikromis sąlygomis jūsų pasirinkimas buvo lemtas. Negebėjimas išsirinkti, tai ne skonio neturėjimas, kaprizas apie nežinojimą ko norisi, tai lūkesčių nebuvimas, visų vienodas priėmimas ir išskirtinumo nepaisymas. Tai savęs plačiausias suvokimas, kuomet pačiam gera būti visiems ir su visais. Nepriklausyti, nesusisaistyti priežastimis ir nebandyti supančioti kito, dėl išgalvoto savęs saugaus patyrimo.

Nebėda, jei myli sąlygotai. Tik sąlygos tebūnie nekenksmingos, morališkai doros, adekvačios tarnauti, atjausti, ne vergauti ir ne skriausti, ne kenkti, įtariai nesijausti, ne piknaudžiausti, ir ne naudos išskaičiuoti… Ne manyti, jog žemiškas santykis yra ar turi būti poilsio oazė! Suprask, tavo dėmesys visada dirba šio santykio labui.

Jei turi siekį patirti geriausią, nuostabiausią santykį, pirmiausia apeliuok į patiriantįjį, kaip geriausią, nuostabiausią savęs patyrimo priežastį.

Jei žmogaus meilei reikia tam tikrų sąlygų - tebūnie jos kuriančios ir dovanojančios abipusią laisvę. Laisvę savu noru, sava valia būti kartu. Jei gebėsi laisvę aptikti atsidavime - tu teisingame kelyje patirti rojų Žemėje.

Nes besąlyginė meilė yra išsilaisvinimo pasekmė. Iš žemiško mylimųjų santykio taip pat.


Su meile,

Alfreda Medhanadi

IG - ziedualchemija


456 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page